Syarat penggunaan

Perjanjian ini menentukan syarat penggunaan oleh Pengguna bahan dan perkhidmatan laman web ini https://myhome-ms.decoratex.biz (selepas ini disebut sebagai "Laman").

1. Syarat am

1.1. Penggunaan bahan dan perkhidmatan Laman diatur oleh norma undang-undang semasa.

1.2. Perjanjian ini adalah tawaran umum. Dengan mengakses bahan-bahan Laman, Pengguna dianggap telah menyetujui Perjanjian ini.

1.3. Pentadbiran Laman berhak untuk mengubah terma Perjanjian ini secara sepihak pada bila-bila masa. Perubahan tersebut akan berlaku 3 (Tiga) hari dari tarikh penyiaran Perjanjian versi baru di laman web. Sekiranya Pengguna tidak bersetuju dengan perubahan yang dibuat, dia berkewajiban untuk menolak akses ke Laman web, berhenti menggunakan bahan dan perkhidmatan Laman.

2. Kewajipan Pengguna

2.1. Pengguna bersetuju untuk tidak mengambil tindakan yang boleh dianggap melanggar undang-undang atau norma undang-undang antarabangsa, termasuk dalam bidang harta intelek, hak cipta dan / atau hak yang berkaitan, serta tindakan apa pun yang menyebabkan atau boleh mengakibatkan gangguan operasi normal Perkhidmatan Laman dan Laman ...

2.2. Penggunaan bahan dari Laman web tanpa persetujuan pemegang hak cipta tidak dibenarkan. Untuk penggunaan bahan Laman secara sah, perlu membuat perjanjian pelesenan (mendapatkan lesen) dari Pemegang Hak Cipta.

2.3. Semasa memetik bahan dari Laman, termasuk karya berhak cipta, diperlukan pautan ke Laman.

2.4. Komen dan entri lain dari Pengguna di Laman web tidak boleh bertentangan dengan kehendak undang-undang dan norma moral dan etika yang diterima umum.

2.5. Pengguna diberi amaran bahawa Pentadbiran Laman web tidak bertanggungjawab untuk mengunjungi dan menggunakan sumber luaran, pautan yang mungkin terdapat di laman web ini.

2.6. Pengguna bersetuju bahawa Pentadbiran Laman web tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai kewajipan langsung atau tidak langsung kepada Pengguna sehubungan dengan kemungkinan kehilangan atau kerosakan yang berkaitan dengan kandungan Laman web, pendaftaran hak cipta dan maklumat mengenai pendaftaran, barang atau perkhidmatan tersebut, tersedia di atau diperoleh melalui laman web atau sumber luaran atau kenalan Pengguna lain, yang dimasukkan olehnya menggunakan maklumat yang dipaparkan di Laman atau pautan ke sumber luaran.

2.7. Pengguna menerima peruntukan bahawa semua bahan dan perkhidmatan Laman atau mana-mana bahagiannya mungkin disertakan dengan iklan. Pengguna bersetuju bahawa Pentadbiran Laman web tidak memikul tanggungjawab dan tidak mempunyai tanggungjawab sehubungan dengan pengiklanan tersebut.

3. Syarat-syarat lain

3.1. Semua kemungkinan pertikaian yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3.2.Tidak ada apa-apa dalam Perjanjian yang dapat difahami sebagai pembentukan antara Pengguna dan Pentadbiran Tapak hubungan agensi, hubungan perkongsian, hubungan aktiviti bersama, hubungan kerja peribadi, atau hubungan lain yang tidak diperuntukkan secara jelas oleh Perjanjian.

3.3. Pengakuan oleh pengadilan terhadap mana-mana peruntukan Perjanjian sebagai tidak sah atau tidak dikenakan pelaksanaan wajib tidak menyebabkan tidak sahnya peruntukan lain dari Perjanjian tersebut.

3.4. Ketidakpastian pihak Pentadbiran Laman sekiranya berlaku pelanggaran oleh mana-mana Pengguna dari peruntukan Perjanjian ini tidak melucutkan hak Pentadbiran Laman untuk mengambil tindakan sewajarnya kemudian demi mempertahankan kepentingannya dan perlindungan hak cipta untuk bahan dari Situs yang dilindungi sesuai dengan perundangan.

Dengan menggunakan laman web ini, Pengguna mengesahkan bahawa dia mengetahui semua klausa Perjanjian ini dan menerimanya tanpa syarat.

peraturan